Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Kinderopvang de Tantie`s.

Artikel 1: Algemeen
De algemene voorwaarden zijn opgesteld door de ondernemer van BSO De Tantie’s en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen BSO De Tantie’s en de ouders/verzorgers ten behoeve van BSO als in deze algemene voorwaarden nader omschreven.
De overeenkomst komt slechts tot stand nadat zowel BSO De Tantie’s als de desbetreffende ouder/verzorger welke gebruik maakt van de BSO, de overeenkomst hebben ondertekend. Elke overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. Gedurende de eerste van de maand van de looptijd kan opzegging plaatsvinden.

Artikel 2: BSO De Tantie’s
BSO De Tantie’s is een particuliere, professionele organisatie gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan ouders/verzorgers, die gebruik willen maken van BSO.

Artikel 3: Kinderopvang: tijden en overeenkomst
3.1 De BSO staat open voor kinderen van 4 tot 12 jaar;
3.2 De openingstijden van BSO De Tantie’s zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 19:00 uur, mits er bezetting is.
3.3 De plaatsing van kinderen geschiedt op basis van uren, dit houd in dat de kinderen die vaste dagen komen een contract krijgen op de uren dat ze bij ons zijn, dus geen dagdelen. U betaald dan iedere maand hetzelfde bedrag ook als de kinderen door vakantie of vrije dag niet komen. Voor de flexibele kinderen, dit zijn kinderen die geen vaste dagen komen, hebben we een flex contract. De ouders bepalen zelf de uren die zij nodig zijn in de maand. De flex ouders mogen elke 3 maanden “spelen” met hun uren: bv. ze hebben een contract van 50 uur in de maand, maar hebben de ene maand maar 20 uur nodig, de maand erop 60 en de maand daarop 70 dan wordt daar geen extra uren voor berekend, komen ze na 3 maand wel buiten die uren dan worden die wel extra berekend.

3.4 Kinderopvang wordt overeengekomen voor de duur van minimaal 1 maand.
3.5 Wijzigingen in de afspraken zijn uitsluitend mogelijk als tijdig, zoals overeengekomen in de overeenkomst, en met BSO De Tantie’s is overlegd. Wijzigingen in de afspraken zijn eerst geldig als dit schriftelijk zijn bevestigd door BSO De Tantie’s. In dringende gevallen en in situaties van overmacht kan BSO De Tantie’s onder door haar te stellen voorwaarden op verzoek van de ouders/verzorgers instemmen met wijzigingen in de gemaakte afspraken of over tussentijdse beëindiging van de overeenkomst tot BSO;
3.6 Opzegging dienen minimaal 1 maand van tevoren en voor de 1ste van de volgende maand worden doorgegeven. Bij niet tijdige opzegging dient het volledige voor de volgende maand verschuldigde bedrag te worden voldaan. Dit geld ook voor eventuele wijzingen in uren en of dagen.
3.7 Indien de ouders/verzorgers hun kinderen na sluitingstijd 19:00 uur ophalen, wordt er een toeslag van 50% in rekening gebracht.

3.8: Contracten worden berekend over 51 weken. Dit i.v.m. 1 week Kerstvakantie.

3.8 Dagdelen/dagen: In overleg met de oudercommissie is besloten dat er geruild mag worden met je uren. Staat je kind bijvoorbeeld standaard iedere maandag ingepland maar moet je onverhoopt een dinsdag werken dan mag je deze dag ruilen. Dit word dan niet extra in rekening gebracht. Sparen van de uren mag niet . De ruiling moet plaatsvinden in dezelfde maand.

Artikel 4: Betaling
4.1 De BSO wordt per afgenomen uur in rekening gebracht. Afrekening geschiedt per maand, waarbij het verschuldigde bedrag zonder enige korting of verrekening vooraf  van de betreffende maand gefactureerd wordt aan de klant. Ook opvang uren waarop het kind niet aanwezig is geweest door ziekte worden gefactureerd aan de klant. Hetzelfde geldt voor vakantiedagen en vrije dagen.
4.2 Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of bemiddelaar) de BSO betaalt, dient voorafgaand aan het versturen van de maanddeclaraties bekend te zijn aan wie de maanddeclaratie gezonden dient te worden.
4.3 Wijzigingen van het rekeningnummer of andere voor BSO De Tantie’s belangrijke gegevens dienen terstond schriftelijk bij BSO De Tantie’s te worden gemeld.
4.4 Betaling van de facturen/nota’s van BSO De Tantie’s dienen te geschieden door middel van automatische incasso, als u hier geen toestemming voor geeft dient u de factuur binnen 8 dagen te voldaan.

4.6 Indien na betalingsverzoeken of aanmaningen niet binnen de alsdan gestelde termijnen is betaald en de schuldenaar in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de schuldenaar in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de schuldenaar;
4.7 In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van de schuldenaar, zijn de vorderingen van BSO De Tantie’s op de schuldenaar onmiddellijk opeisbaar;
4.8 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de verdere rente.

4.9 BSO De Tantie’s factureert elke eerste van de maand vooruit. Door ervaringen in het verleden zijn wij helaas genoodzaakt om strenger met onze betalingen om te gaan. Wanneer de volledige factuur niet is voldaan voor de eerste van de volgende maand, u het kind niet eerder weer kan brengen totdat de factuur volledig is betaald.

Artikel 5: Opschorting en ontbinding
5.1 BSO De Tantie’s is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de ouders/verzorgers of een bij de overeenkomst betrokken derde de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomen;
– na het sluiten van de overeenkomst BSO De Tantie’s ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond gevende te vrezen dat de ouders/verzorgers of een bij de overeenkomst betrokken derde de verplichtingen niet zullen nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen, dat de ouders/verzorgers of een bij de overeenkomst betrokken derde slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zullen nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– de ouders/verzorgers of een bij de overeenkomst betrokken derde bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van hun verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
5.2 Voorts is BSO De Tantie’s bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BSO De Tantie’s op de ouders/verzorgers of een bij de overeenkomst betrokken derde onmiddellijk opeisbaar. Indien BSO De Tantie’s de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
5.4 BSO De Tantie’s behoudt steeds de recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6: Bereikbaarheid ouders/verzorgers
De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat zij ten alle tijde bereikbaar zijn voor de leiding van BSO De Tantie’s en zijn gehouden de relevante telefoonnummers voorafgaand aan de BSO aan de ondernemer bekend te maken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal
BSO De Tantie’s kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan of vervreemding van eigendommen van ouders/verzorgers of kinderen. Het verdient aanbeveling kledingstukken, tassen, etc. te voorzien van de naam van het kind.

Artikel 8: Planning opvang en plaatsing
Bij de planning van de kindplaatsen wordt rekening gehouden met de wensen van de ouders/verzorgers. Er wordt een wen periode afgesproken waarin regelmatig wordt geëvalueerd met de ouders/verzorgers over de ontwikkeling van het kind. Belangrijk is dat er een goede band ontstaat tussen de leidsters en de kinderen. Een achterwacht, welke met de kinderen kennis maakt, is ten allen tijde stand-by. De ondernemer kan worden geassisteerd door een stagiaire in opleiding. BSO De Tantie’s zal bij de planning van de kindplaatsen de ondernemer-kind-ratio van doorslaggevende betekenis laten zijn.

Artikel 9: Opgaaf vakantie en vrije dagen
De ouders/verzorgers doen tijdig, of na een verzoek daartoe van BSO De Tantie’s, opgave van de vakantieperiode en vrije dagen van hun kind(eren). Deze opgave is van belang voor de planning. De ondernemer neemt haar vakanties en vrije dagen op na tijdig melding hiervan te hebben gedaan aan de gebruikers van BSO conform vergunning Bedrijfsgerichte Kinderopvang.

Artikel 10: Grondslag en werkwijze
BSO De Tantie’s biedt BSO aan in huiselijke sfeer en sluit qua opvoeding, voeding en verzorging aan bij de sfeer van het gezin. Bij het inplannen van de kinderen zijn pedagogische beweegredenen van belang. Samenspel is van belang maar de individuele aandacht voor het kind is van groot belang. De kinderen gaan zo veel mogelijk op vaste tijdstippen gezamenlijk aan tafel om een glaasje sap te drinken en een koekje te eten.
Alle kinderen krijgen de aandacht, die individueel nodig is. Tussen ouders/verzorgers en de leidster kan dagelijks bij het halen en brengen over de kinderen worden gesproken. Verder zullen er activiteiten met ouders/verzorgers worden georganiseerd. Wanneer ouders/verzorgers uitgebreid overleg over de kinderen wensen kunnen zij hiervoor een afspraak maken.

Artikel 11: Uitstapjes
Bij mooi weer kunnen uitstapjes georganiseerd worden; ofwel te voet naar speeltuin, heide, o.i.d . Deze uitstapjes vinden plaats onder leiding van en verantwoordelijkheid van BSO De Tantie’s. Ouders/verzorgers dienen hiervoor een formulier te ondertekenen. Duidelijke afspraken dienen hierover te worden gemaakt.

Artikel 12: Ziekte van het kind
Bij ziekte van het kind wordt het kind niet naar de BSO gebracht. ‘Ziekte’ houdt in, dat een kind 38 graden koorts heeft of hoger, meer dan drie keer diarree heeft gehad, meer dan twee keer braken en ziekten die besmettelijk zijn, zoals rode hond, mazelen, enz. Ziekte van het kind dient uiterlijk voor 8 uur ’s morgens van de dag waarop de opvang gewenst is te worden doorgegeven. Ziekte van het kind geeft geen recht op restitutie. Als het kind ziek wordt terwijl het op de kinderdagopvang is, wordt door de leiding met de ouders/verzorgers contact opgenomen. Indien BSO De Tantie’s dit nodig acht, zijn de ouders/verzorgers gehouden het kind op te (doen) halen. Als een kind langer dan 4 aaneengesloten weken ziek is en nog geen uitzicht op spoedige genezing, wordt tussen de leiding en de ouders en /of verzorgers overlegd over de mogelijke duur van de ziekte, over de reservering van de plaats en over eventuele wijziging van de gemaakte afspraken, waaronder de financiële.

Artikel 13: Ongevallenverzekering
Conform de in de verordening op de kindercentra gestelde voorwaarde, is voor alle kinderen die bij BSO De Tantie’s genieten een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van BSO De Tantie’s strekt zich nimmer verder uit dan hetgeen in deze verzekeringspolis is opgenomen.

Artikel 14: Veiligheid en hygiëne
De ondernemer is verantwoordelijk voor de veiligheid en de hygiëne bij BSO De Tantie’s. Bepalend in de vergunning voor BSO is de voortdurende controle die wordt uitgevoerd inzake veiligheid en hygiëne. Iedere werknemer zorgt ervoor te beschikken over een EHBO-diploma. De ouders/verzorgers worden door de leiding van BSO De Tantie’s steeds in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Artikel 15: Meningsverschillen / Klachten

Kijk voor informatie over de klachtenbehandeling in ons pedagogisch beleidsplan artikel nummer 6.3 Klachtenprocedure en externe klachtencommissie

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen BSO De Tantie’s en de ouders/verzorgers en de bij de overeenkomst betrokken derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Halen en brengen
Tijdens het brengen en halen is het vaak druk. Wij vinden het belangrijk dat u duidelijk afscheid neemt van uw kind. Wanneer dit niet op de goede manier gebeurt kan een kind daar de hele dag door van slag zijn.
Wanneer u uw kind niet zelf komt halen, wilt u dit dan altijd vooraf doorgeven.
Als uw kind niet komt wordt u ook verzocht dit op tijd, buiten 24 uur van te voren af te melden.

Artikel 18: Privacy
In het BSO wordt gewerkt volgens de wettelijke privacyrichtlijnen. Elke klant heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens.

Artikel 19: Slot
21.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of van het uitvoeringsreglement zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk en door beide partijen ondertekend worden vastgelegd.
21.2 BSO De Tantie’s behoudt zich het recht voor deze bepalingen ten alle tijde te kunnen wijzigen dan wel aan te passen. Iedere ouder zal in dat geval een afschrift van de wijziging ontvangen.

Copyright © 2012. BSO De Tantie’s.

Uw zoon of dochter bij ons aanmelden?

Wij leiden u graag rond!